Hỏa tốc cho học sinh nghỉ học ngày 28/10/2020  trước bão số 9